Cohabitatge

Model en cessió d’ús

La Chalmeta és una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús al barri de la Marina del Prat Vermell de Barcelona. Un model alternatiu a la compra i al lloguer, assequible i no especulatiu.

Habitatge en cessió d’ús

El cohabitatge és un model habitacional en règim de cessió d’ús, una modalitat alternativa d’accés a l’habitatge tant a la compra com al lloguer. En el cas de La Chalmeta, l’Ajuntament de Barcelona —a través d’un concurs públic guanyat per la cooperativa Llar Jove— ha cedit a la cooperativa i a les seves persones sòcies el dret a poder viure-hi per un període de 75 anys prorrogables 15 anys més. Les veïnes i veïns són sòcies i socis de la cooperativa, s’autoorganitzen i es regeixen a partir d’un model participatiu i assembleari. El model entén l’habitatge com un valor d’ús i gaudi, i no de possessió ni d’especulació: no es pot llogar ni vendre, ja que les persones sòcies no tenen la titularitat de la propietat.


Creiem que el model, prou pioner actualment, permetrà visibilitzar una alternativa vàlida a la problemàtica de l’habitatge al nostre país. Donant a conèixer la nostra visió i comunicant la nostra experiència, així com la d’altres projectes similars de referència, facilitarà la constitució de futures associacions i col·lectius que s’hi puguin emmirallar.

Objectius del model al barri de la Marina

El projecte de la cooperativa Llar Jove, guanyadora del concurs i promotora del projecte, partia inicialment dels següents objectius, que són plenament vigents per a futurs projectes a la ciutat i al barri:

 1. Demostrar que existeixen alternatives per accedir al’habitatge, considerant-lo com un bé d’ús i no d’inversió.
 2. El projecte es dirigeix principalment a gent del districte i del barri, especialment als joves i a familíes monoma-rentals.
 3. El projecte ha de ser assequible, atès que el barri és un dels que té una de les rendes per càpita més baixes de Barcelona. Link
 4. Subministrar els béns i serveis necessaris pel manteniment adequat de les instal·lacions, així com tot el necessari perque la gent hi pugui viure.

Governança pel consens

La Chalmeta practica un model de governança basat en la participació, la implicació i l’autoorganització per tal de fer front a les decisions en el dia a dia de la comunitat, prioritzant, per sobre de tot, el consens com a forma d’acord.


Les persones sòcies s’organitzen i s’impliquen en les tasques —voluntàriament i segons la seva capacitat i disponibilitat— a partir de diverses comissions de treball segons àmbits —social, tècnic, econòmic i de model— i el consell rector ho debat i en valida resultats per tal de que posteriorment sigui debatut i aprovat en assemblea, el seu principal òrgan de presa de decisions


Els estatuts són la base jurídica de la cooperativa i el reglament intern vetlla per la bona convivència.

Com fer front al finançament

La Chalmeta entén l’habitatge com un bé d’ús comú i econòmicament assequible. L’ajust en els costos de la construcció de l’edifici —sense pèrdua de qualitat— ha permès reduir el preu final de l’habitatge, que es sufraga amb les aportacions inicials de les persones sòcies i unes quotes mensuals posteriors. L’entrada inicial es fragmenta de la següent manera: un 25% en el moment de ser soci; i un 20% posterior en el moment de l’adjudicació del pis —que es podrà haver pagat en 20 quotes mensuals. En el moment d’entrar a viure, s’aportarà la resta, en quotes mensuals del mateix import que les prèvies de l’entrada.

Fons de solidaritat i de reserva

La Chalmeta contempla l’existència d’un fons de solidaritat comú de 100.000 € —ja creat abans d’entrar-hi a viure—, que permetrà cobrir els possibles impagaments que es poguessin produir. Si no fos suficient, s'enraonaria amb el soci o sòcia en particular per resoldre la seva situació o deixar pas a un soci o sòcia expectant, que li retornaria el capital, cobrint la seva demora.


A més a més, La Chalmeta proveeix la reserva d’un fons especial —a partir d’un percentatge dels beneficis— que té la funció principal de poder replicar en un futur —un cop acabi la cessió per part de l’Ajuntament o abans— el model de cohabitatge, construint una nova promoció a la que hi puguin anar a viure les persones sòcies que en aquell moment formin part de la cooperativa.

Vols formar part del projecte?

En el cas de voler ser soci de La Chalmeta amb dret a viure en un dels seus habitatges, al tractar-se d’un model regulat per la qualificació d’habitatge de protecció oficial (HPO) —el règim general de lloguer— i d’acord amb el Pla d’habitatge vigent, calen una sèrie de requisits per poder accedir-hi, específics en el cas de la ciutat de Barcelona. Pots consultar-ho aqui: Link


El model distingeix entre diferents tipus de socis: primerament, el soci que té adjudicat un pis a La Chalmeta i, per tant, hi viu i forma part de la comunitat i de la seva governança; el «soci expectant», que resta a l’espera de poder accedir a viure-hi, i que té la facultat de participar en l’activitat de la cooperativa; i el «soci col·laborador», que pot establir una determinada relació amb la coope- rativa, i pot participar, de forma limitada, en les decisions de l’assemblea.

A què et compromets com a soci?

El Consell Rector de La Chalmeta ha redactat una «Carta de compromís» amb una sèrie de punts significatius que defineixen el model de cohabitatge cooperatiu i de convivència. Aquest document és d’obligada acceptació per part de totes les persones sòcies presents o futures de la cooperativa en el moment d’entrar-hi a viure. Són els següents:

 1. Gaudir del model cooperatiu de cohabitatge en cessió d’ús i agraïr el fet de disposar d’un habitatge a La Chal­­meta.
 2. Respectar a tots els seus habitants, siguin persones, animals o plantes.
 3. Fer un ús respectuós i adequat, i tenir cura del manteniment tant de l’habitatge propi com dels espais comuns compartits.
 4. Estar al dia dels pagaments requerits, tant del lloguer com dels subministraments per al correcte funcio- nament de l’economia de la cooperativa.
 5. Estar informat de totes les qüestions que facin referència i afectin al funcionament i activitat regular de la cooperativa.
 6. Assistir i participar proactivament en qualsevol dels òrgans de governança i convivència amb una actitud positiva, constructiva i respectuosa envers als altres i les seves opinions, fent propostes de forma regular i dinàmica per tal de millorar qualsevol aspecte de la comunitat, ja sigui a través de les comissions de treball o de forma puntual.
 7. Poder prendre part en totes les decisions vinculades a la cooperativa amb la voluntat d’arribar principalment a consensos o, si s’escau, a resolucions preses a través de votació en assemblea.

Aquest lloc web li informa que fa ús de cookies pròpies per millorar el funcionament de navegació de l'usuari.