Persones

Viure en cooperació

La Chalmeta éstà formada per veïns i veïnes que comparteixen la cultura del cooperativisme, això és, una comunitat autoorganitzada i participativa que cerca la proximitat entre les persones.

Relació de proximitat

Amb el cohabitatge volem retornar a la manera com es viu als pobles —i que s’ha perdut a la ciutat—, on preval la comunitat, la relació propera entre veïns, la conei-xença entre persones, l’ajuda mútua i l’ús compartit de l’espai comunitari. Lluny de la cultura de l’individualisme, la desconeixença i la malfiança, un dels reptes que ens proposem és el d’aprendre i posar en pràctica aquesta nova cultura de les cures entre persones, detectant les necessitats de cadascú i promovent relacions de confiança i de respecte. L’edifici, mes enllà de la privacitat dels habitatges, disposa d’uns espais comuns (hort, bugaderia, sala d’estudi, sala d’activitats...) on poder desenvolupar aquests valors convivencials i cooperatius.

Un grup divers i intergeneracional

La comunitat de La Chalmeta som un grup intergenera- cional, divers i inclusiu. Això vol dir famílies amb canalla, persones soles o en companyia, famílies monomarentals, grans, joves, etc. No només som un grup de veïnes i veïns provinents de diferents punts de la ciutat, sinò que tenim orígens geogràfics i culturals ben diversos. Lluny de ser un fre a la convivència, creiem que aquesta diversitat ens ha de fer créixer, enriquint la nostra vida compartida.


Una de les claus de la integració de la nova comunitat al barri és el fet de que una bona part dels seus veïns i veïnes provenen del mateix barri, hi treballen o hi tenen algun tipus de relació.

Aprenentatge continu i empoderament

La Chalmeta preveu i fomenta un acompanyament a les persones sòcies a través d’un aprenentatge continu tant a nivell tècnic com convivencial.


Els aprenentatges de caràcter tècnic, acompanyats per professionals externs —arquitectes, enginyers o consultors que d’alguna manera han estat i estan vinculats a l’impuls i gestió del projecte—, traslladen els coneixements neces- saris a les persones sòcies per tal de procurar la sosteni- bilitat i manteniment del dia a dia de l’edifici. Això farà que hi hagi un estalvi energètic i, de retruc, un estalvi en la despesa.


Els aprenentatges de caràcter convivencial són neces- sàries per enfortir el grup i les relacions entre els seus membres, per tal de possibilitar comportaments i hàbits que despleguin els valors del model cooperatiu de convi- vència i comunitat. La formació serà tutoritzada per professionals externs, però també s’aprendrà de les experi- ències d’altres cooperatives similars. L’objectiu final és poder disposar dins del grup dels rols de facilitador per a la gestió i cohesió, i de mediador per a la resolució de possibles conflictes.

Comunitat La Chalmeta

Aquest lloc web li informa que fa ús de cookies pròpies per millorar el funcionament de navegació de l'usuari.